Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Švietimo pagalba – ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir bendruomenės nariams švietimo specialistų teikiama profesionali pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Švietimo pagalba:

 • psichologinė,
 • logopedinė
 • socialinė pedagoginė
 • specialioji pedagoginė

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vilniaus lopšelyje-darželyje “Daigelis” teikiama socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo pagalba. 

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisija– lopšelio-darželio “Daigelis” specialistų grupė,  kuri sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

___________________________________________

Logopedo-specialiojo pedagogo darbo tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

  Funkcijos:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti individualias ugdymo programas;
 • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse;
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku;
 • Dalyvauti VGK posėdžiuose;
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
 • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti;
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus;

________________________________________________________________

Psichologo tikslas: teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 • Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 • Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 • Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Psichologės veiklos kryptys: konsultavimas, tyrimai, įvertinimai, švietimas, metodinė veikla, prevencinė veikla.

Pagalbos organizavimas.

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

__________________________________________________________