Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Trumpai apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis”– bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga pradėjo funkcionuoti 1970-11-25.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis” – bendrosios paskirties 11 grupių ikimokyklinio ugdymo mokykla, iš jų: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 2 grupės ankstyvųjų amžiaus vaikams, 1 grupė nuo 2 iki 4 amžiais vaikams, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1 ikimokyklinė grupė specialiųjų ugdymo poreikių vaikams. 1 priešmokyklinė grupė specialiųjų ugdymo poreikių vaikams.
Tenkinant tėvų poreikius 4 grupės dirba savaitiniu režimu, 7 grupės tęsia darbą dieniniu režimu.
9 grupėse ugdymo procesas vykdomas rusų kalba, 2 grupėse ugdytiniai ugdomi lietuvių kalba.
Misija–kolegialiai sprendžiant iškilusias problemas, bendruomenės narių pastangomis plėtoti ir tobulinti vaikų visapusišką ugdymą.
Vizija –įstaigos bendruomenė siekia tapti modernia ir multikultūrine įstaiga, nuolat užtikrinančia vaikų ugdymo(si) kokybę ir teisių apsaugą, tobulėjanti ir plečianti priežiūros, sveikatos paslaugas.
Prioritetai:
Ekologinių pradmenų ugdymas per aplinkosauginės, sveikatos stiprinimo ir etnokultūros veiklas
Visose amžiaus pakopose ugdyti pilietinius, tautinius jausmus, siekiant doros, atsakingumo, pagarbos savo kraštui, žmogui ir aplinkai
Plėtoti vaikų smalsumo ir pažintinių interesų skatinimą, susivokimą ir refleksiją, apsisprendimą ir orumą, laisvę ir atsakomybę.
Integruojami įvairių gebėjimų, poreikių ir socialinės padėties vaikai.
Ugdymo veiklos procesas įstaigoje vykdomas pagal programas: įstaigos ugdymo programą ,,Daigelio svajonės“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, sveikatos stiprinimo programą ,,Būkime sveiki“ ir metinį veiklos planą.
2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis įstaigos 2020-2024 metų strateginiu planu, 2021 metų įstaigos veiklos įsivertinimo išvadomis, atsižvelgiant į įstaigos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės grupės rekomendacijas.

Mūsų tikslas – tobulinti subalansuotos veiklos idėjas, siekiant ugdymo proceso kokybės ir visų bendruomenės narių atsakomybės už ugdymo pokyčius. 

 

Pakeisti teksto dydį