Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Trumpai apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis”– bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo(si) įstaiga.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga pradėjo funkcionuoti 1970-11-25.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis” – bendrosios paskirties 11 grupių ikimokyklinio ugdymo mokykla, iš jų: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams, 1 grupė nuo 2 iki 4 amžiaus vaikams, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1 ikimokyklinė grupė specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams. 1 priešmokyklinė grupė specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.
Tenkinant tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius 4 grupės dirba savaitiniu režimu, 7 grupės tęsia darbą dieniniu režimu.
2 grupėse ugdytiniai ugdomi valstybine kalba, 9 grupėse – rusų kalba.
Misija – bendruomenės narių pastangomis tobulinti vaikų visapusišką ugdymą(si), kolegialiai sprendžiant iškylusius iššūkius.
Vizija – šiuolaikinė multikultūrinė įstaiga, nuolat užtikrinanti vaikų ugdymo(si) kokybę ir pažangą, siekianti tapti besimokančia, kuriančia, besikeičiančia mokykla.
Prioritetai:
Aplinkosauginė, sveikatos stiprinimo ir etnokultūros veiklos.
Visose amžiaus pakopose ugdyti pilietinius, tautinius jausmus, siekiant doros, atsakingumo, pagarbos savo kraštui, žmogui ir aplinkai
Plėtoti vaikų smalsumo ir pažintinių interesų skatinimą, susivokimą ir refleksiją, apsisprendimą ir orumą, laisvę ir atsakomybę.
Įgyvendinamas įtraukusis ugdymas, tekiama nuolatinė ir nenutrūkstama švietimo pagalba.
Ugdymo veiklos procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujanis lopšelio-darželio “Daigelis” ikimokyklinio ugdymo programa  ,,Daigelio svajonės“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir įstaigos  metinį veiklos planą. Vykdomas nuolatinis vaikų pasiekimų vertinimas pagal “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą” ir “Kompetencijų raidos aprašą” į  ugdomąjį procesą integruojama sveikatos stiprinimo programa “Būkime sveiki”bei  socialinė-emocinė ugdymo programa “Kimochis”.