Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalba – ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams bei bendruomenės nariams teikiamos profesionalios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, kurių tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

 

Darželyje dirba šie švietimo pagalbos specialistai:

 • psichologas,
 • logopedai,
 • socialinis pedagogas,
 • specialusis pedagogas.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Daigelis” teikiama socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo pagalba. 

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisija – lopšelio-darželio „Daigelis” specialistų grupė,  kuri sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

___________________________________________

Logopedo-specialiojo pedagogo darbo tikslas – identifikuoti, įvertinti ir tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl negalių ar sutrikimų, teikti personalizuotą, individualius vaiko ugdymosi poreikius atitinkančią pagalbą. Tai specialistas, turintys kompetencijų ugdyti negalią ar raidos sutrikimų turinčius vaikus, teikti profesionalią pagalbą ir konsultacijas tiek ugdytiniams, tiek jų tėvams bei pedagogams.

  Funkcijos:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti individualias ugdymo programas;
 • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse;
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku;
 • Dalyvauti VGK posėdžiuose;
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
 • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti;
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus;

________________________________________________________________

Psichologo tikslas: teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 • Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 • Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 • Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Psichologės veiklos kryptys: konsultavimas, tyrimai, įvertinimai, švietimas, metodinė veikla, prevencinė veikla.

Pagalbos organizavimas.

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

__________________________________________________________

Skip to content