Menu Close

Trumpai apie mus

Trumpai apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Daigelis”– bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo(si) įstaiga.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga pradėjo funkcionuoti 1970-11-25.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis” – bendrosios paskirties 11 grupių ikimokyklinio ugdymo mokykla, iš jų: 2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams, 2 grupės nuo 2 iki 4 amžiaus vaikams, 5 grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams, 2 priešmokyklinės grupė specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikams.
2 grupėse ugdytiniai ugdomi valstybine kalba, 9 grupėse – rusų kalba.
Misija – užtikrinti ugdytiniams pilnavertį, įdomų, kūrybišką vaikystės periodą darželyje, atskleidžiant skirtingų poreikių bei gebėjimų vaikų potencialą, vykdant Lietuvos švietimo pažangos strategiją.
Vizija – šiuolaikinė multikultūrinė įstaiga, nuolat užtikrinanti vaikų ugdymo(si) kokybę ir pažangą, siekianti tapti besimokančia, kuriančia, besikeičiančia mokykla.
Prioritetai:
Aplinkosauginė, sveikatos stiprinimo ir etnokultūros veiklos.
Visose amžiaus pakopose ugdyti pilietinius, tautinius jausmus, siekiant doros, atsakingumo, pagarbos savo kraštui, žmogui ir aplinkai.
Plėtoti vaikų smalsumo ir pažintinių interesų skatinimą, suvokimą ir refleksiją, apsisprendimą ir orumą, laisvę ir atsakomybę.
Įgyvendinamas įtraukusis ugdymas, teikiama nuolatinė ir nenutrūkstama švietimo pagalba.
Ugdymo veiklos procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Daigelis” ikimokyklinio ugdymo programa  ,,Daigelio svajonės“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa ir įstaigos  metiniu veiklos planu. Vykdomas nuolatinis vaikų pasiekimų vertinimas pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą” ir “Kompetencijų raidos aprašą”, į  ugdomo(si) procesą integruojama sveikatos stiprinimo programa ,,Būkime sveiki” bei  socialinė-emocinė ugdymo programa ,,Kimochis”.

Tikslas – kurti ir palaikyti funkcionalią, dinamišką ugdymo(si) aplinką stimuliuojančią ugdymą, skatinančią mąstymą, kūrybiškumą, garantuojančią ugdytiniams saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus ikimokyklinius metus.

Skip to content