Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Įstaigoje veikia savivaldos organizacijos: 

DARŽELIO TARYBA 

Nuolat veikianti savivaldos institucija. Ji aprobuoja darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus. 

Darželio tarybos nuostatai 2022

PEDAGOGŲ TARYBA 

Nuolat veikianti darželio savivaldos institucija. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja lopšelio-darželio  veiklos ir ugdymo programų realizavimą. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai lopšelio-darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su lopšelio-darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

Pedagogų tarybos nuostatai 2022

DARBO TARYBA

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis lopšelio – darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Pakeisti teksto dydį