Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Įstaigoje veikia savivaldos organizacijos: 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 

Nuolat veikianti aukščiausia savivaldos institucija. Ji aprobuoja darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kokybišką ugdymo(si) procesą bei saugią aplinką. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.

Darželio tarybos nuostatai 2022

 

MOKYTOJŲ TARYBA 

Nuolat veikianti darželio savivaldos institucija. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja lopšelio-darželio ugdymo(si) procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja lopšelio-darželio  veiklos ir ugdymo(si) programų realizavimą. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai lopšelio-darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su lopšelio-darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir visuomene kryptis.

Pedagogų tarybos nuostatai 2022